(+31)(0)33-2536804 info@priemabv.nl

Kwaliteit

Priema BV kwaliteit en certificeringen ISO
Kwaliteit zit in ons DNA
Priema is sterk gefocust op kwaliteit. We werken met lean-productietechnieken en zijn voortdurend gericht op verbetering. Al onze vestigingen zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en IATF 16949. Onze locatie in Hardenberg is ook nog eens ISO 14001-gecertificeerd. Het resultaat: zero defects leveringsbetrouwbaarheid, ook bij de meest complexe opdrachten!
Tevens zijn wij ISO 3834 gecertificeerd; voor gekwalificeerd laswerk.
Kwaliteit-, milieu-, en arbeidsomstandighedenbeleid
 • Priema wil een lerende organisatie zijn en continu verbeteren;
 • Priema stelt de eisen en wensen van onze klanten centraal (voldoen aan eisen van de klant);
 • De productieprocessen en producten van Priema voldoen aan van toepassing zijnde wettelijke eisen;
 • Priema zorgt voor veilige en gezonde werkmethoden en omstandigheden voor alle medewerkers en oefenen toezicht hierop uit;
 • Priema stimuleert risicomeldingen en verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden;
 • Vanuit ons kwaliteit- milieu en (arbeidsomstandigheden) beleid stellen wij bijbehorende doelen jaarlijks vast en evalueren de resultaten;
 • Priema zorgt voor een goede, regelmatige opleiding en training voor alle medewerkers zodat het bewustwordingsproces op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden wordt gestimuleerd en vergroot;
 • Alle benodigde grond- hulpstoffen en middelen worden zoveel mogelijk milieubewust ingekocht;
 • In de bedrijfsvoering van Priema worden middelen, grond- en hulpstoffen efficiënt ingezet;
 • Afvalstoffen, emissies naar bodem, water en lucht, geluid, stof en visuele hinder zullen zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Ons kwaliteit- en milieubeleid is openbaar.
 • Wij hebben een kwaliteit / milieumanager aangesteld voor onafhankelijke controle dat alle werkzaamheden, eisen en wensen van onze klanten worden uitgevoerd op een wijze, dat ze voldoen aan alle wettelijke en andere eisen die gesteld worden in ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 en ISO 3834.

De directie van Priema stelt de benodigde personele, materiële en financiële middelen en de informatie beschikbaar om bovenstaand beleid uit te voeren. Er wordt maximale openheid betracht en nagestreefd aan klant, IATF, certificerende instanties, wetsdienaren en overige instanties waar dit vereist is.

ISO 14001
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het milieumanagementsysteem van Priema Cetra is gecertificeerd volgens deze norm.

Certificaat ISO 14001 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 14001 – Hardenberg Engels

Priema BV ISO 14001
Priema BV ISO 9001
ISO 9001
De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteits-managementsysteem van een organisatie. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.
Priema heeft sinds 1996 het ISO 9001 certificaat.

Certificaat ISO 9001 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 9001 – Hardenberg Engels

Certificaat ISO 9001 – Breclav Engels

Certificaat ISO 9001 – Breclav Tsjechisch

Gedragscode

Binnen Priema vinden wij het belangrijk onze no-nonsense cultuur met hoge betrokkenheid en motivatie te behouden. Tevens willen wij zorgdragen voor een cultuur van wederzijds vertrouwen, waar mensen zich veilig en gerespecteerd voelen. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een Gedragscode (hierna: Code) opgesteld waarin onze bedrijfswaarden en gedragsregels worden beschreven.

Download de gedragscode

Priema BV gedragscode
Priema BV ISO 9001

ISO 3834

Het ISO 3834-2 certificaat borgt binnen Priema BV alle kwaliteitseisen van gekwalificeerde laswerk voor opdrachtgevers. ISO 3834-2 is een internationaal kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlasprocessen. Lassen is een bijzonder proces waaraan veel risico’s hangen. Logisch dat onze opdrachtgevers hier dus eisen aan stellen. De certificering wordt door opdrachtgevers in alle markten zoals defensie, offshore, automotive, railinfra en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist.

Binnen ons kwaliteitssysteem zijn de taken en verantwoordelijkheden rondom laswerkzaamheden duidelijk. Een prominente rol hierin wordt door een lascoördinator uitgevoerd. De taken van de lascoördinator hebben betrekking op het bepalen van de juiste lasmethoden, laskwalificaties, voorbereiding, productie, coördinatie, materieel, traceerbaarheid, procesbewaking, keuring en controle van het lasproces.

Met het ISO 3834-2 certificaat voldoet Priema aan de strengste criteria binnen deze norm en dus ook aan alle ISO 3834 eisen van onze opdrachtgevers voor zowel zwartstaal, non-ferro en aluminium laswerk.

Certificaat ISO 3834 – Hoevelaken Engels

Certificaat ISO 3834 – Hardenberg Engels

IATF 16949
IATF 16949 is op ISO 9001 gebaseerd en is aangevuld met sectorspecifieke eisen om structureel een juiste prioriteitsstelling te garanderen en om een proces van continue verbetering te bewerkstelligen met gebruikmaking van een aantal bewezen methoden. Het ultieme doel van IATF 16949 is verhoging van de leverbetrouwbaarheid en verlaging van het kostenniveau in de gehele keten door continue verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiency.
Alle vestigingen van Priema zijn gecertificeerd volgens deze norm.

Certificaat IATF 16949 – Hoevelaken Engels

Certificaat IATF 16949 – Hardenberg Engels

Certificaat IATF 16949 – Breclav Engels

Certificaat IATF 16949 – Breclav Tsjechisch

Priema BV ISO/TS 16949